Jak se stát uživatelem

Jsme tu pro vás!

Jak se stát našim klientem?

Rádi poskytneme pomoc každému pro koho jsou naše služby určeny. Níže naleznete běžný postup pro zahájení službem, nicméně proces může být individualizován. Proto neváhejte kontaktovat naše kolegy na příslušné pobočce dle lokality Vašeho bydliště, resp. místa zajištění služeb.Žádost o službu

O zavedení služby může osoba požádat osobně nebo prostřednictvím rodinného příslušníka, lékaře, sociálního pracovníka, apod. Žádost s kontaktem uchazeče o službu

můžete předat ústně, písemně, telefonicky nebo e-mailem na příslušnou sociální pracovnici dle lokality, ve které potřebujete službu zajistit.

 

Jednání se zájemcem o službu

Na základě těchto informací navštíví /po předem dohodnutém termínu/ sociální pracovnice žadatele o službu v jeho domácnosti a provede sociální šetření. Seznámí ho s úkony nabízených služeb a s podmínkami, za kterých je služba poskytována. Současně mu předá srozumitelné informace, jaké služby poskytujeme, o úhradách za služby, informační materiály, kontakty na sebe a organizaci, apod.

 

Uzavření smlouvy o poskytování služeb

V případě zájmu je s žadatelem uzavřena písemná smlouva. Smlouva se uzavírá vždy mezi osobou, které se služba bude poskytovat a Senior Care o.p.s. Vzor smlouvy je možné nalézt na stránce Ke stažení.

 

Průběh služby

Při sjednávání služby si uživatel ve spolupráci s pověřenými pracovníky služby, tzv. klíčovými pracovníky, stanovuje své požadavky a přání. Společně volí postup a způsob poskytování služeb. S každým uživatelem je průběh služby plánován individuálně a je písemně zaznamenán v dokumentaci uživatele. Pracovník vykonává dohodnuté služby ve smluveném rozsahu, místě a čase. V denní evidenci zaznamenává, které úkony a v jakém rozsahu provedl.

 

Ukončení služby

Uživatel může služby ukončit ústně nebo písemně bez udání důvodu, alespoň jeden den předem. Senior care o.p.s. může služby vypovědět pouze při porušení podmínek, které jsou součástí smlouvy.

 

Vyřizování stížností

Uživatel má možnost podat stížnost na poskytované služby ústně nebo písemně:

Vedoucí příslušného střediska (sociální pracovnice)

Mgr. Jana Kuchyňková, ředitelka segmentu sociálních služeb, tel: 702 279 518

Poskytované služby

Hledáte spolehlivého poskytovatele některé z následujících služeb?

 

Naše organizace poskytuje své služby tradičně na vysoké úrovni pracovníky, kteří si kontinuálně prohlubují svou kvalifikaci (bazální stimulace, remiscenční terapie, trénink paměti, paliativní péče a mnoho dalších), což nám umužňuje Vám zajistit péči v té nejvyšší kvalitě a potřebném rozsahu a frekvenci.

 

Jsme tu pro Vás!

Kde působíme?

Naší snahou bylo a je zajistit maximální možnou dostupnost námi poskytovaných služeb nejen ve velkých městech, ale i v okrajových obcích, kde je velmi často služba nedostatečně saturována. Níže proto naleznete přehled lokalit, kde nás najdete a kde jsme pro Vás.

2233