Postup při zahájení služby

Žádost o službu

O zavedení služby může osoba požádat osobně nebo prostřednictvím rodinného příslušníka, lékaře, sociálního pracovníka, apod. Žádost s kontaktem uchazeče o službu můžete předat ústně, písemně, telefonicky nebo e-mailem

sociální pracovnici Marii Bendové Dis., tel: 778 480 593, e-mail  socialni@senior-care.cz

 

Jednání se zájemcem o službu

Na základě těchto informací navštíví /po předem dohodnutém termínu/ sociální pracovnice žadatele o službu v jeho domácnosti a provede sociální šetření. Seznámí ho s úkony nabízených služeb a s podmínkami, za kterých je služba poskytována. Současně mu předá srozumitelné informace, jaké služby poskytujeme, o úhradách za služby, informační materiály, kontakty na sebe a organizaci, apod.

 

Uzavření smlouvy o poskytování služeb

V případě zájmu je s žadatelem uzavřena písemná smlouva. Smlouva se uzavírá vždy mezi osobou, které se služba bude poskytovat a Senior Care o.p.s. Vzor smlouvy je možné nalézt na stránce Ke stažení.

 

Průběh služby

Při sjednávání služby si uživatel ve spolupráci s pověřenými pracovníky služby, tzv. klíčovými pracovníky, stanovuje své požadavky a přání. Společně volí postup a způsob poskytování služeb. S každým uživatelem je průběh služby plánován individuálně a je písemně zaznamenán v dokumentaci uživatele. Pracovník vykonává dohodnuté služby ve smluveném rozsahu, místě a čase. V denní evidenci zaznamenává, které úkony a v jakém rozsahu provedl.

 

Ukončení služby

Uživatel může služby ukončit ústně nebo písemně bez udání důvodu, alespoň jeden den předem. Senior care o.p.s. může služby vypovědět pouze při porušení podmínek, které jsou součástí smlouvy.

 

Vyřizování stížností

Uživatel má možnost si stěžovat ústně nebo písemně:

Marie Bendová DiS., sociální pracovnice, tel: 778 480 593

Mgr. Jana Schejbalová, ředitelka, tel: 702 279 518