Odborné sociální poradenství

Cílem odborného sociálního poradenství v poradně Senior Care pečovatelská služba o.p.s. je napomáhat lidem (se zdravotním postižením a seniorům) žijícím na Berounsku, Hořovicku a okolí při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti (společenské izolace), ve které se ocitli hlavně v důsledku svého zdravotního postižení, závažné nemoci nebo vyššího věku.  Poskytnutím informací a podporou se budeme snažit, aby lidé s postižením mohli vést život obdobný jako lidé v běžné společnosti.

Odborné sociální poradenství bude zaměřeno na potřeby jednotlivých okruhů u těchto cílových skupin, součástí poradenství bude sociální práce s klientem:

 • senioři      
 • osoby se zdravotním postižením
 • neformální pečovatelé

Cílovým skupinám bude poskytováno odborné sociální poradenství za účelem:

 • zvýšení kvality jejich života, a to především skrze informovanost klientů o jejich právech a možnostech,
 • zprostředkování a upevnění kontaktu s přirozeným společenským prostředím,
 • zprostředkování navazujících služeb,
 • sociálně terapeutické činnosti, zejm. v oblasti psychologie, orientace v sociálních systémech a vzdělávání
 • právní poradenství ve věcech  opatrovnictví, příspěvku na péči apod.
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.       

Součástí odborného sociálního poradenství je: 

 • poskytnutí informace, rady nebo podpory směřující k řešení nepříznivé sociální situace žadatele - osoby se zdravotním postižením
 • poskytnutí informace, rady nebo podpory členům rodiny osoby se zdravotním postižením
 • poskytnutí sociálního a sociálně právního poradenství
 • poskytnutí terénního odborného sociálního poradenství      
 • poskytnutí informací a rad při získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, jejich zapůjčování, zácviku a servisu
 • poskytnutí informací a rad v oblasti vzdělávání, pracovního uplatnění, sociální rehabilitace a dalších oblastí souvisejících s problémy osob se zdravotním postižením
 • zhotovování různých písemností, pomoc při vyplňování žádostí, formulářů ad.
 • doprovázení (zastupování) uživatele v jednání na úřadech nebo jiných institucích
 • odkazování uživatelů na další návazné služby, odborná pracoviště ad.
 • zprostředkování kontaktů a jednání s úřady, institucemi, odbornými pracovišti, odborníky podle potřeb a přání uživatele

Fakultativní službou je půjčovna kompenzačních pomůcek.

​Provozní doba ambulantní poradny je PO + ÚT 9:00 - 12:00 hodin, v prostorách sídla organizace.

Terénní forma poradenství je pokytována v domácnostech klientů po dohodě s nimi ve dnech PO, ST, ČT v době od 12:00 do 15:00 hodin.